Pomoc psychologiczno - pedagogiczna


pedagog:  pani Katarzyna

poniedziałek 8:30 - 13:30

wtorek 8:30 - 13:30

środa 12:30 - 15:30

czwartek 8:00 - 12:00

piątek 8:00 - 12:00

wolontariat szkolny wtorek 13:45 - 14:45

indywidualne doradztwo zawodowe środa 15:30 - 17:00

psycholog pani Joanna

czwartek 10:00 - 17:00

piątek 10:00 - 14:30

 

KONTAKT:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Zachęcam do wejścia na stronę Poznańskiego Centrum Świadczeń


*****

Zasady udzielania i organizowania pomocy
psychologiczno - pedagogicznej w szkole

załącznik do Statutu Gimnazjum Nr 51 im. Jana Pawła II w Poznaniu

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:

 

a. diagnozowaniu środowiska ucznia,

 

b. rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia
i umożliwieniu ich zaspokojenia,

 

c. rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,

 

d. wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,

 

e. organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 

f. podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

 

g. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli
i rodziców,

 

h. wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,

 

i. wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

 

j. wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,

 

k. udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających
z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

 

l. wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 

m. umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

 

n. podejmowaniu działań medialnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 


2. Powyższe zadnia realizowane są we współpracy z rodzicami, nauczycielami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży oraz innymi placówkami.

 


3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest dobrowolna i nieodpłatna, udzielana na wniosek ucznia, rodziców, nauczyciela uczącego, pedagoga, psychologa, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.


 

4. Formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są:

 

a. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

 

b. zajęcia specjalistyczne,

 

c. klasy terapeutyczne,

 

d. zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów,

 

e. zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców,

 

f. zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

 

g. porady dla uczniów,

 

h. porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli.

 


5. Objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wymaga zgody rodziców.


 

6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów.


 

7. Zajęcia socjoterapeutyczne organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi od 3 do 10 uczniów. Za zgodą dyrektora zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.


 

8. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej. Nauczanie prowadzone jest według obowiązującego w szkole programu nauczania, z dostosowaniem metod i form realizacji do indywidualnych psychofizycznych potrzeb uczniów. Liczebność klasy to maksymalnie 15 uczniów.


 

9. Zajęcia psychoedukacyjne organizuje się w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspieraniu ich rozwoju.


 

10. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.


 

11. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzą nauczyciel, wychowawca, psycholog lub pedagog posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.


 

12. W szkole może być zatrudniony doradca zawodowy.


 

13. Do zadań pedagoga należy:

 

a. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

 

b. określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb,

 

c. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców nauczycieli,


d. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

e. wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

f. planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów w kierunku kształcenia i zawodu.

g. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

 

14. Do zadań psychologa należy:

 

a. prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,

 

b. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,

 

c. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

d. zapewnianie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu.

 

e. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.

 

f. wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły.

 

g. działalność wychowawcza i zapobiegawcza wśród uczniów zagrożonych uzależnieniem substancjami psychoaktywnymi według autorskiego programu profilaktyczno-wychowawczego.


 


1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:

* diagnozowaniu środowiska ucznia,

* rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia
i umożliwieniu ich zaspokojenia,

* rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,

* wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,

* organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

* podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

* prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli
i rodziców,

* wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,

* wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

* wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,

* udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających
z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

* wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

* umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

* podejmowaniu działań medialnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

2. Powyższe zadnia realizowane są we współpracy z rodzicami, nauczycielami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży oraz innymi placówkami.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest dobrowolna i nieodpłatna, udzielana na wniosek ucznia, rodziców, nauczyciela uczącego, pedagoga, psychologa, poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej.

4. Formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są:

* zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

* zajęcia specjalistyczne,

* klasy terapeutyczne,

* zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów,

* zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców,

* zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

* porady dla uczniów,

* porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli.

5. Objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wymaga zgody rodziców.

6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje sie dla uczniów, którzy mają znaczne trudności
w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów.

7. Zajęcia socjoterapeutyczne organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi od 3 do 10 uczniów. Za zgodą dyrektora zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

8. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej. Nauczanie prowadzone jest według obowiązującego w szkole programu nauczania, z dostosowaniem metod i form realizacji
do indywidualnych psychofizycznych potrzeb uczniów. Liczebność klasy to maksymalnie
15 uczniów.

9. Zajęcia psychoedukacyjne organizuje się w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspieraniu ich rozwoju.

10. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

11. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzą nauczyciel, wychowawca, psycholog lub pedagog posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

12. W szkole może być zatrudniony doradca zawodowy.

13. Do zadań pedagoga należy:

* rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

* określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb,

* organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców nauczycieli,

* podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

* wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających
z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

* planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów
w kierunku kształcenia i zawodu.

* działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

14. Do zadań psychologa należy:

* prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,

* diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców
i nauczycieli,

* organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

* zapewnianie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu.

* minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.

* wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły.

* działalność wychowawcza i zapobiegawcza wśród uczniów zagrożonych uzależnieniem substancjami psychoaktywnymi według autorskiego programu profilaktyczno-wychowawczego.